Đo đạc đất đai và bảng giá TP hcm 2023

Đo đạc đất đai {Bản Vẽ Sơ Đồ Nhà Đất} là việc cán bộ đo đạc sử dụng các thiết bị kỹ thuật để xác định diện tích thửa đất để người sử dụng đất thực hiện các thủ tục cấp giấy, thủ tục hành chính….

Đo đạc đất đai là gì?

đo đac đất dai

Đo đạc đất đai là việc cán bộ đo đạc sử dụng các thiết bị kỹ thuật để xác định diện tích thửa đất với các ranh giới, mốc giới cụ thể nhằm phục vụ cho công tác quản lý hành chính nhà nước về đất đai hoặc để người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính: hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận, tách thửa, cấp đổi, hoàn công xây dựng ….

Quy định về đo vẽ ranh giới thửa đất khi cấp giấy chứng nhận

Mẫu Bản Vẽ Sơ Đồ Nhà Đất 2023
Mẫu Bản Vẽ Sơ Đồ Nhà Đất 2023 (Bản Vẽ Vị Trí Hiện Trạng)

Ranh giới thửa đất trong đo đạc đất đai được hiểu là đường phân định quyền và nghĩa vụ của chủ đất; là căn cứ để lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính hay còn gọiBản Vẽ Sơ Đồ Nhà Đất” và xác định sự ngăn cách giữa các thửa đất khác nhau khi tiến hành cấp giấy chứng nhận. Việc tiến hành xác định ranh giới “Giáp Ranh” thửa đất, cách đo vẽ ranh giới thửa đất phải tuân thủ theo các quy định pháp luật.

hotline tư vấn
Tư vấn đo đạc đất đai, dv thủ tục nhà đất

Cụ thể, tại điều 11, 12 thông tư 25/2014/TT- BTNMT quy định chi tiết về nguyên tắc chung khi xác định ranh giới thửa đất và nguyên tắc đo vẽ ranh giới, thể hiện trên bản đồ địa chính.

Đo vẽ giáp ranh đất

Một là, trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp phường (xã) hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

Biên bản giáp ranh đất
Biên bản giáp ranh đất (thửa Đất)

Hai là, ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc đất đai có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết.

Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc đất đai có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

Đo vẽ ranh giới thửa đất trên thực địa

Một là, việc đo vẽ chi tiết ranh giới thửa đất được thực hiện theo hiện trạng thực tế đang sử dụng, quản lý đã được xác định theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

Đo đạc đất đai - ranh giới thửa đất
Đo đạc đất đai – ranh giới thửa đất ở thực địa

Trường hợp có giấy tờ pháp lý

Trường hợp có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất thể hiện rõ ranh giới thửa đất (có kích thước cạnh hoặc tọa độ đỉnh thửa đất) nhưng ranh giới thửa đất trên thực địa đã thay đổi so với giấy tờ đó thì trên bản đồ địa chính phải thể hiện cả đường ranh giới thửa đất theo giấy tờ đó (bằng nét đứt) và ranh giới thửa đất theo hiện trạng (bằng nét liền).

Đơn vị đo đạc đất đai phải thể hiện sự thay đổi về ranh giới thửa đất trong Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư này; đồng thời lập danh sách các trường hợp thay đổi ranh giới thửa đất gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với thửa đất do tổ chức sử dụng) nơi có thửa đất để xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình đo vẽ chi tiết, tại mỗi trạm máy phải bố trí các điểm chi tiết làm điểm kiểm tra với các trạm đo kề nhau. Số lượng điểm kiểm tra phụ thuộc vào khu vực đo và không dưới 2 điểm với mỗi trạm đo kề nhau.

Trường hợp sai số vị trí điểm

Trường hợp sai số vị trí điểm kiểm tra giữa hai lần đo từ hai trạm máy bằng hoặc nhỏ hơn sai số quy định tại Điều 7 của Thông tư này thì vị trí điểm kiểm tra được xác định bằng tọa độ trung bình giữa hai lần đo. Trường hợp sai số nói trên vượt quá sai số quy định tại Điều 7 của Thông tư này thì phải kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân để khắc phục.

Đối với khu đo cùng thời điểm đo vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau thì phải đánh dấu các điểm chi tiết chung của hai tỷ lệ để đo tiếp biên. Các điểm đo tiếp biên phải được đo đạc theo chỉ tiêu kỹ thuật của tỷ lệ bản đồ lớn hơn.

Hai là, sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc in Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư này và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra, xác nhận, kê khai đăng ký đất đai theo quy định và nộp lại cùng hồ sơ đăng ký đất đai để làm cơ sở nghiệm thu bản đồ địa chính. Trường hợp phát hiện trong kết quả đo đạc địa chính thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất báo cho đơn vị đo đạc đất đai kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung.

Mô tả trong bản đo vẽ ranh giới thửa đất

Sau khi tiến hành đo đạc đất đai ranh giới thửa đất, xác định mốc giới thửa đất trên thực địa thì cán bộ đo đạc phải lập bản mô tả ranh giới thửa đất và phải chuyển cho người sử dụng đất ký xác nhận vào đó. Nguyên tắc lập, nội dung của biên bản phải được thực hiện như sau:

Một là, bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này cho tất cả các thửa đất trừ các trường hợp sau đây:

Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với bản vẽ trên giấy tờ đó;
Thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có;

Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất phải công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư này;

Hai là, trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

Ba là, trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

Bốn là, trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

Bảng báo giá đo đạc đất đai

Căn cứ vào quyết số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

STTDIỆN TÍCHĐƠN GIÁ
ATrích đo thửa đất
1<100 m22.538.100
2100 m2 – 300 m23.014.000
3300 m2 – 500 m23.194.400
4500 m2 – 1000 m23.912.900
51.000 m2 – 3.000 m25.371.600
63.000 m2 – 10.000 m28.248.800
BĐo vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng /m211.200
CĐo vẽ hiện trạng kiến trúc nhà ở, công trình xây dựng /m225.500
DVẽ Xin phép xây dựng /m2 18.000
EĐịnh vị mốc ranh đất / điểm625.176
Phí vận chuyển100.000
Bảng báo giá Đo đạc đất đai mới nhất (tham khảo) chưa bao gồm thuế GTGT và thỏa thuận khác

>> Tham khảo ngay: Dịch vụ làm sổ đỏ tại Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về; Đo đạc đất đai và bảng giá”. Nếu quý khách có nhu cầu đo đạc đất đai, bản đồ hiện trạng, sơ đồ nhà nhất, chung cư, hàm xe, sân, đo giáp ranh … ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh: Quận 7, Huyện Nhà Bè, Quận 2, Huyện Bình Chánh, Quận 9 ( Tp Thủ Đức); mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Dịch vụ đo đạc nhà đất:

 1. Đo đạc hiện trạng nhà – đất
 2. Đo dạc phục vụ công tác đền bù giải toả
 3. Đo đạc phục vụ tranh chấp
 4. Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất
 5. Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
 6. Đo đạc khảo sát địa hình
 7. Đo đạc định vị công trình, ranh đất
 8. Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
 9. Thiết kế xin phép xây dựng
 10. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ
 11. Dịch vụ tách thửa quyền sử dụng đất
 12. Dịch vụ thỏa thuận hạ tầng kết nối giao thông {hiến đất làm đường}
 13. Dịch vụ công chứng, trước bạ
 14. Dịch vụ xin phép xây dựng
hotline tư vấn
Tư vấn đo đạc đất đai, dv thủ tục nhà đất

(*) Khu vụ thực hiện chuyên nghiệp: Huyện Nhà Bè, Quận 7, tp HCm 👍

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top